سه شنبه 23 مهر 1398 شمسی /10/15/2019 5:37:27 AM
بهرام شکوری در تحقیقی میزان واقعی ذخایر معدنی ایران را بررسی کرد:

در شماره 110 معدن نامه بخوانید: رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در پژوهشی جامع به بررسی ذخایر معدنی ایران بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) و مرکز آمار ایران پرداخته است. او در پژوهش که نتایج آن را در اختیار معدن نامه قرار داده، تفاوت ها و تناقض های آماری این دو مرجع رسمی از ذخایر معدنی کشور را تشریح کرده و در سه سناریو ذخایر معدنی ایران، آمریکا و جهان را مقایسه می کند.
هست و نیست
به گزارش معدن نامه، شکوری در بررسی میزان ذخایر معدنی جهان و آمریکـا از خلاصـه گـزارش  
مواد معدنی سازمان زمـین شناسـی آمریکـا (USGS) سـال 2019 
استفاده کرده است. 
او با اشاره به تفاوت های گزارش ذخایر معدنی مرکز آمار ایران و گزارش USGS، تاکید می کند که در گزارش ذخایر معدنی سازمان زمی شناسـی آمریکـا (USGS)، اطلاعـات 81 تیـپ مـاده  
معدنی گزارش شده در حالی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از ذخایر  
معادن در حال بهره برداری، اطلاعات 35 تیپ ماده معدنی گزارش شده است.
 
او بر این باور است که در گزارش ذخایر معدنی سازمان زمین شناسی آمریکا (USGS) ، ذخایر فلزی به صـورت فلـز محتوی گزارش شده در صورتی که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از ذخایر  
معادن در حال بهره برداری، ذخایر فلزی به صورت قطعی گزارش شده است. 
تفاوت دیگری که حاصل نتایج پژوهش است نیز مربوط به این می شود که در گزارش ذخایر معدنی سازمان زمین شناسی USGS آمریکا، قیر طبیعی جزو دسته بندی مواد معدنی گزارش نشده در شرایطی که بر اساس گزارش مرکـز آمـار ایـران، قیر طبیعی جزو ذخایر معدنی گزارش شده است.
در ادامه پژوهش، تفاوت مشخص شده دیگر این است که بر اساس گزارش USGS، از ذخایر معدنی جهان 44 تیپ ماده معدنی گزارش شده در حالیست که برای ذخایر معدنی ایران 35 تیپ ماده معدنی گزارش شده است. 
نکته قابل توجه دیگر، در ذخایر معدنی جهان سنگ آهک، سنگ لاشه، بالاست، سنگ گـچ و سـنگ نمـک دیـده  
نشده است، این در شرایطی است که این مواد معدنی در ذخایر معدنی ایران بر اسـاس گـزارش مرکز آمار آورده شده است. 
از سویی 7 تیپ ماده معدنی در محاسبات ذخایر جهانی بر مبنای گزارش USGS آورده نشده اما در گزارش مرکز آمار ایران، جزء ذخایر معدنی آورده شده است مانند بور، فلدسپار و نفلین سـی نیت، سنگ قیمتی، پومیس و پومیسیت، کوارتز و سنگ تزیینی، قیر). ضمن اینکه ذخایر شن و ماسه در هیچ کدام از گزارش های USGS و مرکز آمار ایران آورده نشده است.


نمایش ساده


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین