پنجشنبه 23 آبان 1398 شمسی /11/14/2019 5:25:42 PM

ایمپاسکو برای 10.000 (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری در استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره 16-2 /98 ت (نوبت سوم)) مناقصه برگزار می کند. 
مناقصه ایمپاسکو برای 10.000  متر عملیات حفاری مغزه گیری در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی

<div >به گزارش معدن نامه، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام 10.000 (ده هزار) متر عملیات حفاری مغزه گیری در استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی (محدوده های جانجا و هیرد) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001028000008 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 2.000.000.000 (دو میلیارد) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار کند. <div > <div > تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 25/02/98 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 08/03/98 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 18/03/98 است. <div >

علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل کنند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه کنند.


مطالب مرتبطنظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

آخرین عناوین